Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
 

Сдружение "Болкан Асист" започва изпълнението на нов проект


27 март 2014


Проектът „Граждански дебат за промяна” се финансира в рамките
на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
www.ngogrants.bg

Сдружение „Болкан Асист” започва изпълнението на проекта „Граждански дебат за промяна” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Главната цел на проекта е да подпомогне активното гражданство и да допринесе за повишаване на гражданската активност, капацитета и мотивацията за участие в процеса на вземане на решения на широка част от българското общество.

Същевременно, чрез прилагане на ефективни механизми за активно гражданско участие в решенията и политиките на местно, регионално и национално ниво, проектът цели да насърчи гражданското включване в каузите на неправителствените организации, да предизвика широк обществен дебат за функционирането и управлението на държавата и обществото и да генерира граждански предложения и препоръки за промяна.

Дейностите, предвидени в изпълнение на поставените цели са: национално представително социологическо проучване, структурирани обществени дискусии / граждански панели на регионално и национално ниво, срещи с управляващи и политици за представяне и обсъждане на предложенията и препоръките от панелите, заключителна среща за представяне на резултатите от проекта и активна информационна кампания през целия период на изпълнение.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: обогатяване на българския опит и практика със съвременни методи и подходи за включване на широк кръг граждани в решенията и политиките на различни нива, създаване на условия и предпоставки за взаимодействие и диалог между неправителствените организации и гражданите и за постигане на общи позиции по въпросите на управлението и функционирането на държавата, формиране на гражданска визия за демократичното развитие на страната и за необходимите законодателни промени които да доведат до реално гражданско участие и ефективен граждански контрол.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Болкан Асист” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 1711 пъти