Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

септември 2014

 

Публична покана за избор на изпълнител по реда на ПМС 118


11 септември 2014

Сдружение „Болкан Асист“ - София обявява публична покана 
за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет на възлагане: „Логистично осигуряване на провеждане на събития по проект „Граждански дебат за промяна”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. На основание Договор за безвъзмездна финансова помощ № 22 / 30.01.2014 г.

Дейности, включени в услугата:

Дейност 1. Логистично осигуряване на провеждане на Двудневно обучение/тимбилдинг на екипа на Болкан Асист
Дейност 2. Логистично осигуряване на провеждане на 6 бр. Регионални граждански панели
Дейност 3. Логистично осигуряване на провеждане на Национален граждански панел
Дейност 4. Логистично осигуряване на провеждане на Заключителна среща – дискусия за представяне на резултатите и предложенията от Гражданските панели
Дейност 5. Логистично осигуряване на провеждане на Двудневно обучение на екипа „Агенти на промяната”
Дейност 6. Организиране на 2 бр. пресконференции
Дейност 7. Организиране на 6 бр. срещи с медиите и информационни срещи в 6-те планови района
В процедурата за избор за възлагане може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на обявените в документацията за участие изисквания.

Прогнозна стойност в лева: 25 497, 95 лева /двадесет и пет хиляди и четиристотин деветдесет и седем лева и 95 ст./ БЕЗ ДДС.

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.

Срокът за получаване на офертите е 19.09.2014 г., 17:00 ч.

Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите тук.

Цялата документация за процедура за избор на изпълнител на услугата, заедно с необходимите приложения и образци можете да изтеглите тук.

 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 1003 пъти