Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
 

Обучение по граждански мониторинг и застъпничество


22 май 2015


Проект „ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”
Проектът се изпълнява от Сдружение „Болкан Асист” с подкрепата на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Обучение по граждански мониторинг и застъпничество

От 07 до 09.05.2015 г. в хотел „Аугуста” - Хисаря се проведе обучение по граждански мониторинг и застъпничество, организирано от Сдружение „Болкан Асист” в рамките на проекта „Граждански мониторинг за по-добро управление”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Участници в обучението бяха членове на екипа на Болкан Асист и на неправителствени организации, работещи на местно ниво в общините Айтос, Белене, Бургас, Карлово, Димитровград, Ловеч, Опака, Смолян и др. Те повишиха своите знания и умения за мониторинг и застъпничество на местно ниво и обсъдиха стандарти и индикатори за осъществяване на гражданско наблюдение върху дейността на местната власт.

В края на обучението бяха избрани четири общини, в които да се проведе пилотно наблюдение в периода май – юли 2015 г. относно прилагането на принципите за добро управление от страна на местната власт - Белене, Димитровград, Карлово и Опака.

Наблюдението ще се фокусира преди всичко върху прилагането на принципите „Публичност / Прозрачност”, „Отчетност”, „Обществено консултиране”, „Партньорство и гражданско участие” и ще се извършва от местните организации, участвали в обучението с помощта на експерти от Болкан Асист, ФРМС и Националното сдружение на общините.

Паралелно с наблюдението в общините, водещи организации в областта на мониторинга извършват пилотно наблюдение върху дейността на парламента и правителството, а експерти от Болкан Асист проучват европейския опит в осъществяването на гражданско наблюдение върху дейността на европейските институции.

Резултатите от двете наблюдения и от проучването на европейския опит ще бъдат представени на публична среща през септември 2015 г. От тях ще могат да се ползват както НПО, така и местните и централни власти, вземащите решения и медиите.

Стандарти за гражданско наблюдение върху дейността на местната власт

Стандарти за гражданско наблюдение върху дейността на парламента и правителството 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Болкан Асист” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.
 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 717 пъти