Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
 

Среща на Екипа за преговори с правната комисия на Народното събрание


23 май 2015

Проект „ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПРОМЯНА”
Проектът се изпълнява от Сдружение „Болкан Асист” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

СРЕЩА НА ЕКИПА ЗА ПРЕГОВОРИ С ПРАВНАТА КОМИСИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЕКИПЪТ ЗА ПРЕГОВОРИ „АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА” ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

На 12.05.2015 г. членовете на Екипа за преговори „Агенти на промяната” проведоха среща с Правната комисия в Народното събрание за представяне на предложенията и препоръките на гражданите за подобряване на управлението и разширяване на възможностите за гражданско участие и обществен контрол.

Групата бе приета от г-н Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси - ПГ на ГЕРБ. В срещата участваха и г-жа Мая Манолова, зам.-председател на комисията от ПГ на БСП и г-н Петър Славов, член на комисията от ПГ на РБ.

Членовете на екипа за преговори представиха Предложенията за законодателни промени, насочени към подобряване на работата на централната и местната власт, ефективен граждански контрол, по-добро функциониране на обществените / консултативни съвети и по-либерално прилагане на инструментите на пряката демокрация в България.

Акцентирано бе върху необходимостта от повече прозрачност и отчетност в работата на политиците и институциите, от разширяване на конституционните им права, от промени в изборното законодателство, в ЗМСМА, ЗНА и др. Специално бяха обсъдени предстоящите промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление и беше подчертано, че те трябва да допринесат за реално участие на гражданите в процеса на вземане на решения и за утвърждаване на пряката демокрация преди всичко като инструмент на гражданите.

Г-н Данаил Кирилов изтъкна значението на извършената от гражданските организации работа и подчерта, че има предложения, които със сигурност биха намерили подкрепа сред политиците, а други трябва да бъдат анализирани и обсъдени по-задълбочено. Госпожа Мая Манолова изрази готовност да подкрепи и дори да стане вносител на част от предложенията, а господин Петър Славов се солидаризира напълно с мненията за необходимостта от засилване на преференциалния вот.

В заключение г-н Кирилов благодари на членовете на Екипа за преговори за участието в срещата и пое ангажимент контактите с Комисията по правни въпроси да продължат и в бъдеще. Представителите на гражданското общество от своя страна изразиха готовност за следващи срещи и консултации с цел обсъждане и приемане на предложенията и препоръките на гражданите.

Предложения и препоръки за оптимизиране на държавното управление и взаимодействието с гражданското общество

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Болкан Асист” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 622 пъти