Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
 

СРЕЩА НА ЕКИПА ЗА ПРЕГОВОРИ С ЕКИП ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА


10 юни 2015

Проект „ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПРОМЯНА”
Проектът се изпълнява от Сдружение „Болкан Асист” с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.


На 28.05.2015 г. членовете на Екипа за преговори „Агенти на промяната” проведоха среща с екип от администрацията на Президента, за да представят предложенията и препоръките на гражданите за подобряване на управлението и разширяване на възможностите за гражданско участие и обществен контрол.

В срещата участваха госпожа Петя Тянкова, секретар по правни въпроси на Президента на Република България, г-н Милен Любенов, секретар по вътрешна политика, г-жа Елица Николова, секретар по икономика, развитие на регионите и инфраструктура, г-жа Наталия Киселова, съветник по правни въпроси, г-жа Невин Фети, съветник по правни въпроси и
г-н Пламен Конов, съветник по правни въпроси.

След като членовете на Екипа за преговори представиха Предложенията и препоръките за законодателни промени, се проведе дискусия по основните акценти, свързани с подобряване на работата на централната и местната власт, с ефективния граждански контрол, с по-доброто функциониране на обществените / консултативни съвети и с по-либералното прилагане на инструментите на пряката демокрация в България.

Специално внимание бе отделено на гражданските предложения за промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление и на предложения от Президента национален референдум по въпроси от изборното законодателство. Подчертано бе, че преди провеждането на референдума Народното събрание трябва да приеме промени в Закона за прякото участие, които да допринесат за реално участие на гражданите в процеса на вземане на решения и за утвърждаване на пряката демокрация преди всичко като инструмент на гражданите, тоест да бъдат намалени праговете, свързани с броя на подписите за иницииране на референдум от гражданите и с изискването за кворум / за минимален брой участвали в референдума, за да бъде признат за действителен.

Експертите от администрацията на Президента поискаха информация за прилагането на подобни изисквания (за брой подписи и за кворум) в други европейски страни и представителите на Сдружение „Болкан Асист” и на Института за пряка демокрация поеха ангажимент да предоставят такава информация в близките няколко дни.

Всички единодушно изразиха загриженост относно нарастващото недоверие от страна на гражданите към институциите и относно необходимостта да се намерят най-удачните форми за гражданско участие и обществен контрол на местно и централно ниво.

В заключение, представителите на Президентството поеха ангажимент да съдействат с каквото могат за популяризиране и приемане на гражданските предложения и препоръки или на част от тях.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Болкан Асист” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Предложения и препоръки за оптимизиране на държавното управление и взаимодействието с гражданското общество
 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 655 пъти